top of page
Self-Mastery-Tao-te-ching-2.jpg

 הטאו של הדברים 

טאו (או דאו) הינו סדר הדברים של היקום, שאת אופיו מחויב האדם לפענח,
כדי להבין את הפוטנציאל הגלום ביכולת האנושית.
לפי המסורת הסינית, לאו-דזה (Lao Tse), פילוסוף סיני ואבי תורת הטאו,
רשם את עקרונות "הטאו של הדברים" (Tao Te Ching) ב-81 "שירים".