top of page
aurora-reflected-in-water-northern-lights-norway-PPSL36C A.jpg

 חשיפת CIA 

בשנת 2003 שוחרר מסמך של הסי.איי.איי הנוגע לניסויים בהנדסת תודעה שבוצעו על ידיו בקשר עם חוויות חוץ-גופיות, אולם איש לא שם לב לקיומו. רק בשנים האחרונות, וביתר שאת בשנתיים האחרונות, עם גל ההתעוררות, חזר המסמך לכותרות, ומגלה לנו בעצם דברים שאילו ידענו על קיומם כל חיינו, אולי לא היינו מגיעים כלל למצב בו אנו מצויים כיום.