top of page
mind-control-e1550618957864.jpg

 שליטה מוחית 

השליטה-המוחית והנדסת-התודעה הן הדרך העיקרית בה פועל הקבאל כדי לשעבד אותנו כיום. תוכניות השליטה-המוחית השונות בעת-החדשה (לאחר מלה"ע II) נוהלו על ידי המדענים הנאצים שיובאו לארה"ב לאחר תום מלה"ע השנייה, והניסויים השונים, עד ליישום סופי, בוצעו על תושבים ואזרחים אמריקאים ואחרים, בלא שיהיו כלל מודעים לכך.

הכניסה לערוץ בתשלום סמלי.