top of page
lady-justice-statue-in-law-firm-office-BJPQN2S.jpg

 חוקי-אדם 

חלק גדול מההונאה שהופעלה עלינו לאורך הדורות בוצע בהיבט המשפטי והחוקי, תוך התעלמות מן החוק הטבעי, והמצאת חוקים מעשי ידי-אדם שיסייעו לשלוט באנשים שאינם אמונים על מסתרי השפה או החוק המפותל. חומרים בנושא זה ניתן למצוא כאן.

הכניסה לערוץ בתשלום סמלי.