top of page
amazing-view-on-the-northern-lights-2022-02-02-05-06-09-utc A.jpg

 החוק הטבעי 

החוק-הטבעי (או משפט-הטבע) הוא חוק-טבעי נצחי, לא משתנה, טבוע בעולם ובאדם. גילויו הוא פרי רציונליות שניתנת להסקה ולאימות על-ידי התבוננות בטבע והבנת התהליכים השולטים בו. הטבע משקף את חוכמת-הבריאה.

החוק הטבעי קיים באופן עצמאי, בלא תלות בחוקים שנחקקו על-ידי בני האדם
תחת משטר מסוים, בחברה או במדינה. הוא אינו מושפע מהם וגובר עליהם
במבחן-המציאות.

הכניסה לערוץ בתשלום סמלי.

החוק הטבעי

החוק הטבעי
חיפוש סרטון...
חוק החופש - מוסר - דתות
12:07
חוק המשיכה האמיתי
19:47
החוק הטבעי והעולם הפוסט-אפוקליפטי
06:24
משמעותה האמיתית של אחדות
16:39

>> סדרות נוספות בחוק הטבעי