top of page
bdbe380fdd4043868df26790385632a7.png

 הסדר העולמי הישן 

הונאת-ההיסטוריה שלנו חוזרת למיקרוסקופ המעבדתי של סטו פיטרס - לאן נעלמה התרבות שהיתה כאן לפנינו? כיצד הגיעו לכאן העדויות והראיות לקיומו של זן אנושי מפותח ומתוחכם פי כמה וכמה מאיתנו? מי דאג שלא נוכל לדעת על זה, ואף חמור מכך, מי סידר את הקלפים כך שנחשוב שאי-הידיעה הזה הוא המצב התקין והנכון עבורנו? סרט דוקומנטרי המסכם בצורה חזותית מעודנת את רוב החומרים המצויים כבר באתר, תחת הלשונית "היסטוריה".

הסדר העולמי הישן
הסדר העולמי הישן - 4
09:31
הסדר העולמי הישן - 3
13:47
הסדר העולמי הישן - 2
11:10
הסדר העולמי הישן - 1
14:41
bottom of page