top of page
shutterstock_143347651.jpg

 ספירלות גל הזמן 

הסדרה המצויינת של איאן פרקס, הנוגעת למהות היצור האנושי, האנרגיה, לתבניות האלוהיות הקובעות את צורתו הפיזית ואת יכולת קיומו של האדם במרחב הבריאה, ואת יכולתו לשלוט הלכה למעשה בתבניות אלו ולכוונן לפי רצונו.

הכניסה לערוץ בתשלום סמלי.

ספירלות גל הזמן
חיפוש סרטון...
ספירלות גל הזמן - 1 - מגינים ותודעה קבוצתית
23:11
ספירלות גל הזמן - 2 - הרחבת הדנ"א והתדר חלק א'
23:50
ספירלות גל הזמן - 3 - הרחבת הדנ"א והתדר חלק ב'
01:15:22
ספירלות גל הזמן - 4 - ספירלות הקריסטל - חלק א'
22:10
bottom of page